Vyatta быстрый старт


vyatta@vyatta:~$ conf
[edit]
vyatta@vyatta# set interfaces ethernet eth0 address 195.0.0.13/30
vyatta@vyatta# commit
vyatta@vyatta# save
vyatta@vyatta# exit


default route
vyatta@vyatta# set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 195.0.0.1
vyatta@vyatta# commit
vyatta@vyatta# save
vyatta@vyatta# exit